Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου

Για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, κατά τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) απαιτείται:

  1. Αίτηση του υπαλλήλου, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπάγεται το σχολείο της οργανικής θέσης.
  2. Βεβαίωση του φορέα όπου πρόκειται να απασχοληθεί ο υπάλληλος, στην οποία θα αναγράφονται:
    α. το αντικείμενο της απασχόλησης, β. ποιες ημέρες και ώρες θα απασχολείται στο έργο ο υπάλληλος ανά εβδομάδα και γ. το ύψος της αμοιβής.
  3. Βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊσταμένου/νης του σχολείου, όπου υπηρετεί, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το έργο, που θα παρέχει ο υπάλληλος, για το συγκεκριμένο έργο δεν παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου καθώς και το διδακτικό του έργο.

Επισημαίνεται ότι για την άδεια απαιτούνται και τα τρία παραπάνω έγγραφα και δεν αρκεί μόνο η αίτηση του υπαλλήλου. Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δε θα γίνονται δεκτές.

Για τους/τις Διευθυντές/ντριες και τους/τις Προϊσταμένους/μένες βεβαίωση μη παρακώλυσης χορηγεί ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.