Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών σπουδών

Για την αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό Δίπλωμα, Integrated Master), παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ανάλογο από τα παρακάτω έγγραφα: