Διαβίβαση της με αρ. πρωτ. 22434/ΓΔ4/25-2-21 Υ.Α (Β’ 758) με θέμα “Tροποποίηση της με αρ. πρωτ. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 140Β΄) Υ.Α. με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο»”

Περισσότερα…