Δελτίο Τύπου Προκήρυξη 10 θέσεων εποχικού προσωπικού (κάλυψη αναγκών Κ. Μακεδονίας).

Διαμοιραστείτε:

H Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας προκηρύσσει 10 θέσεις εποχικού προσωπικού (5 θέσεις ΔΕ Οδηγών και
5 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων) σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 11895/22-
06-2021 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ Ω1Υ046ΜΤΛΗ-8Ω4), για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., που εδρεύουν στους νομούς Κιλκίς, Πιερίας
και Σερρών για το διδακτικό έτος 2021-2022, από την υπογραφή της σύμβασης και
όχι πέραν της 30/06/2022.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό
τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.
Συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη, η δημοσίευση έγινε στις εφημερίδες
«ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» την Πέμπτη 02.09.2021 , «METROSPORT» την Παρασκευή
03.09.2021 και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 06.09.2021 , για το Κιλκίς στην
εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΗ του ΚΙΛΚΙΣ» την Τρίτη 31.08.2021 και την Τετάρτη 01.09.2021,
για την Πιερία στην εφημερίδα «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» τη Δευτέρα 30.08.2021 και την
Τρίτη 31.08.2021 και για τις Σέρρες στις εφημερίδες «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» και
«ΣΕΡΡΑΪΚΟ ΘΑΡΡΟΣ» την Τρίτη 31.08.2021 και το δεκαήμερο προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 07.09.2021 έως και την Πέμπτη 16.09.2021.
Website: http://kmaked.gr
Η υποβολή της σχετικής αίτησης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, των
Υπεύθυνων Δηλώσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών θα γίνεται
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@kmaked.pde.sch.gr
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
στην παρακάτω διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ. 57001,
Θέρμη Θεσ/νίκης -υπ’όψιν κ.Στεφανόπουλου (σε περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής).