Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Περισσότερα…

Συμπληρωματική στην με αρ. πρωτ. 44215/Δ2/25-04-2024 (ΑΔΑ: 62Α946ΝΚΠΔ-Μ6Μ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα: «Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

Περισσότερα…

Διαβίβαση προς ενημέρωση των μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη της προκηρυχθείας απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση εκ μέρους της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Περισσότερα…

Υπενθύμιση καταληκτικών ημερομηνιών της εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Περισσότερα…