Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή εκπαιδευτικών με σκοπό τηνκάλυψη με απόσπαση θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Bergen, και Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ε. Σ. Βρυξέλλες Ι, από το σχολικό έτος 2024-2025

Περισσότερα…

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

Περισσότερα…

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ: 977Ν46ΝΚΠΔ-ΗΓ1), για την κάλυψη εποχικώνή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.A., που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς,Πιερίας και Σερρών για το διδακτικό έτος 2023-2024

Περισσότερα…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης και ενέργειες για την έναρξη του αντικειμένου για το σχολικό έτος 2023–2024

Περισσότερα…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Περισσότερα…

Πρόσκληση υποβολής νέας δήλωσης προτίμησης για τοποθέτηση σε κενές θέσεις Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων που δεν καλύφθηκαν από την αριθμ. πρωτ. Φ.11.1Δ/3487/19-4-2023 απόφαση τοποθέτησης του Διευθυντή Π.Ε.Σερρών (ΑΔΑ:9Ψ8Β46ΜΤΛΗ-ΝΔΔ)

Περισσότερα…

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα

Περισσότερα…