Έντυπα αναπληρωτών 2021 – 2022 (όλων των κατηγοριών)

Διαμοιραστείτε:

Υπεύθυνη Δήλωση Απεργίας

(Συμπληρώνετε το αντίστοιχο ανά έργο δελτίο)


Απογραφικό Δελτίο Αναπληρωτή

(Συμπληρώνετε το αντίστοιχο ανά έργο δελτίο)


Ατομικά Στοιχεία Αναπληρωτή

(Συμπληρώνετε το αντίστοιχο ανά έργο δελτίο)


Υπεύθυνη Δήλωση Για Άνοιγμα Λογαριασμού Πράξης

(Συμπληρώνετε το αντίστοιχο ανά έργο δελτίο)


Πακέτα εγγράφων που οφείλουν να προσκομίσουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας (ανά έργο)

Αρχεία για τους Αναπληρωτές – ΕΣΠΑ

Αρχεία για τους Αναπληρωτές – ΠΕΠ

Αρχεία για τους Αναπληρωτές – ΠΔΕ

Αρχεία για τους Αναπληρωτές – ΔΥΕΠ