Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Οικογενειακής Κατάστασης

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση Οικογενειακής Κατάστασης (επισυνάπτεται)  θα πρέπει να συμπληρωθεί από ΟΛΟΥΣ τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ εκπαιδευτικούς και να μας αποσταλεί έως την Παρασκευή 30-10-2020 είτε δικαιούνται να λαμβάνουν το οικογενειακό επίδομα είτε όχι.

  • Για σχολές εσωτερικού (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, Μεταπτυχιακά, Αναγνωρισμένα Κολλέγια) θα προσκομίζουν απαραιτήτως τη Βεβαίωση Φοίτησης (1ης εγγραφής για τους πρωτοετείς ή Ανανέωσης Φοίτησης για τους υπόλοιπους)
  • Για τις σχολές του εξωτερικού χρειάζεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ μετάφραση των σχετικών εγγράφων. (Κατά το προπαρασκευαστικό έτος/εκμάθησης γλώσσας το Οικ. Επίδομα για το συγκεκριμένο τέκνο ΔΕ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ)
  • Παρακαλούνται οι γυναίκες εκπαιδευτικοί στις  Βεβαιώσεις Φοίτησης των τέκνων τους, να αναγράφουν  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ το ονοματεπώνυμο τους.
  • ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ στο να επιλέγετε ΝΑΙ ή ΟΧΙ στη στήλη που αφορά τα εισοδήματα τέκνων καθώς και στη ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ για χρήση από την υπηρεσία μας των προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευτικών.

Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, σε περίπτωση διάστασης, διάζευξης ή λύσης συμφώνου συμβίωσης θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλώνετε στην Υπεύθυνη Δήλωση σε ποιον ανήκει η επιμέλεια του/των τέκνου/νων.

Σε οποιασδήποτε αλλαγής της οικογενειακής σας κατάστασης ή των προσωπικών σας στοιχείων, θα πρέπει να ενημερώνετε το Τμήμα Μισθοδοσίας της ΔΠΕ Σερρών.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί καθώς και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί από άλλη Δ/νση Π.Ε. στη Δ.Π.Ε. Σερρών ΔΕ θα συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Ιωάννης I. Καραβασίλης