Στελέχωση Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς

Διαμοιραστείτε:

ΘΕΜΑ: «Στελέχωση Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς»


Έχοντας υπόψη:

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102,Α’) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 66 του Ν.4559/2018(ΦΕΚ 142,Α’)
  2. Την αριθμ. 107230/Δ1/19-08-2020 (ΦΕΚ 3605 τ.Β΄/29-08-2020) Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020- 2021, εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ)».
  3. Το αριθμ. 142827/Ε2/04-09-2018 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ
  4. Το από 26-01-2021 έγγραφο της Συντονίστριας Εκπαίδευσης Προσφύγων Ζωής Σιδηροπούλου, το οποίο παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και καταχωρήθηκε στα αρχεία της υπηρεσίας μας με τον αρ.πρ. Φ.16.1/ΕΣΠΑ/552/26-01-2021


Κ α λ ο ύ ν τ α ι


Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 70, ΠΕ 60, και ΠΕ 11 που υπηρετούν στη Διεύθυνση Π.Ε.
Σερρών και είτε βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. είτε δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό
διδακτικό τους ωράριο, καθώς και όσοι επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολική μονάδα εντός της
οποίας έχει ιδρυθεί Δ.Υ.Ε.Π ή στην οποία ανήκει το Παράρτημα που έχει ιδρυθεί εντός του Κέντρου
Φιλοξενίας, να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών από την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021
μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14.00.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Αυτοπροσώπως έπειτα από επικοινωνία με τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε (23210 47 519)
  • Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.ser.sch.gr (Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και το αρχείο σε μορφή pdf)

Επισημάνσεις:

Η πρόσκληση αφορά κάλυψη διδακτικών ωρών στη Δ.Υ.Ε.Π. που έχουν ιδρυθεί στο 13ο Δ.Σχ.
Σερρών (απογευματινή λειτουργία) και στη δομή που λειτουργεί ως παράρτημα του 2ου
Νηπιαγωγείο Σερρών ( πρωινή λειτουργία).
– Η διάθεση ή η απόσπαση γίνεται για ένα (1) διδακτικό έτος και προτάσσονται οι εκπαιδευτικοί
της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης που υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τις διαθέσεις και τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.
– Στις Δ.Υ.Ε.Π. αποσπώνται ή διατίθενται προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου
εκπαιδευτικοί, εφόσον διαθέτουν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω προσόντα με την εξής
ιεράρχηση:
α) μεταπτυχιακές σπουδές, όπως διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,
β) διδακτική υπηρεσία σε διαπολιτισμικά σχολεία, τάξεις υποδοχής, φροντιστηριακά τμήματα
και τμήματα ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό,
γ) επιμόρφωση από δημόσιο φορέα σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,
δ) γνώση ξένων γλωσσών, με προτεραιότητα στις μητρικές γλώσσες των προσφυγικών
πληθυσμών,
ε) διετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία,
στ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και
εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.
– Ο χρόνος υπηρεσίας στις Δ.Υ.Ε.Π. προσμετράται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των αναφερόμενων στην
πρόσκληση κλάδων που υπηρετούν στη σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών.

Ο Διευθυντής Π.Ε. Σερρών

Ιωάννης Ι. Καραβασίλης