Περί της υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων του ν.1256/1982

Σχετικό: Το με αρ.πρωτ. 81953/22-12-2016 έγγραφο της 13ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Βάσει του ανωτέρου σχετικού οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν 2η θέση στο δημόσιο (π.χ. ιερείς – δάσκαλοι), αλλά και όλοι οι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει χορηγηθεί Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με Αμοιβή από το ΠΥΣΠΕ Σερρών, είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση και το Συνημμένο Πίνακα (Έντυπα Πολυθεσίας) για το Β΄εξάμηνο του 2019 και να τα αποστείλουν συγκεντρωτικά ανά σχολική μονάδα στη ΔΠΕ Σερρών, Γραφείο 6.

Η παράλειψη υποβολής τους συνιστά πειθαρχικό αδίκημα με τις ανάλογες συνέπειες. Παρακαλούμε όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες να μας στείλουν άμεσα συμπληρωμένα τα συνημμένα δικαιολογητικά, διότι η Δ/ση οφείλει να τα διαβιβάσει στη 13η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέχρι 29.02.2020.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν στείλει ήδη στη Δ/νση τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το συγκεκριμένο διάστημα να αγνοήσουν το παρόν έγγραφο.

Ο Δ/ντης
Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών
Ιωάννης Καραβασίλης