Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ ́, Δ ́, Ε ́ και Στ ́ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Διαμοιραστείτε:

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 1963Β/14-05-2021 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ.
49630/Δ1/29-04-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της
Ιστορίας στις Γ ́, Δ ́, Ε ́ και Στ ́ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου».