Αιτήσεις μεταθέσεις, οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021

Διαμοιραστείτε:

Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ.πρωτ.149629/Ε2/03-11-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠAI.Θ. που αφορά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021, με την οποία καλεί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. ,
γ) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
δ) στα Μειονοτικά Σχολεία και
ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης .

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.   

Οι  αιτήσεις για  αμοιβαίες  μεταθέσεις  υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 04-11-2020 έως 17-11-2020 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών εφιστούμε την
προσοχή στους εκπαιδευτικούς  ότι, όπου αυτή προβλέπεται,  γίνεται από την υπηρεσία και αφορά μόνο τα πιστοποιητικά εντοπιότητας και οικογενειακής κατάστασης, βεβαιώσεις σπουδών τέκνων .

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.

Ο Δ/ντης Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Καραβασίλης Ιωάννης

Δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων